Pewny nocleg

Pewny nocleg to usługa której celem jest ochrona wynajmujących noclegi przed osobami szukającymi szybkiego zysku, poprzez oferowanie nieistniejących obiektów. Nie chroni ona przed niezgodnością opisu oferty z stanem rzeczywistym, lecz daje pewność, że po dotarciu do obiektu otrzymamy klucze lub zwrot wpłaconej zaliczki. Warto z niej skorzystać zawsze w przypadku gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości lub trudności z potwierdzeniem prawdziwości przedstawionej nam oferty.

 

Jak skorzystać z usługi Pewny Nocleg?

 1. Po ustaleniu wszystkich szczegółów najmu z właścicielem obiektu zaproponuj, że pełna kwota ustalonej zaliczki zostanie przechowana na niezależnym rachunku bankowym do momentu dotarcia najmującego do obiektu. W ramach wyjaśnienia osobie niezorientowanej wystarczy wskazać adres strony: wakacyjnyplan.pl/pewny-nocleg lub przesłać zamieszczoną poniżej informację dla właściciela obiektu.

 2. Wypełnij poniższy formularz i dokonaj płatności za pośrednictwem bezpiecznego systemu transakcyjnego Przelewy24

 3. Przygotuj sobie wakacyjnyPlan, bo nocleg lub zwrot zaliczki masz już zapewniony

 

Usługa Pewny Nocleg została stworzona w celu ochrony klientów serwisu wakacyjnyPlan przed nieuczciwymi oferentami, lecz można z niej skorzystać dla dowolnego obiektu noclegowego znalezionego w sieci internetowej lub innym medium

 

Informacja dla najmującego:

 1. Wypełnij wszystkie pola poniższego formularza, ustal termin płatności najwcześniej na następny dzień po zameldowaniu się w obiekcie i dokonaj płatności, my natychmiast po jej wykonaniu poinformujemy właściciela obiektu drogą mailową o przyjęciu i przechowaniu dla niego zaliczki.

 2. Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek trudności z zakwaterowaniem, naciśnij przycisk „Brak dostępu do obiektu. Zgłoś problem" znajdujący się na górze strony, a my zablokujemy wykonanie przelewu uruchamiając procedurę wyjaśniającą.

 3. Niezgodność oferty z opisem lub jakiekolwiek inne czynniki należy wyjaśnić z właścicielem obiektu, ponieważ nie stanowią one przesłanki do wstrzymania wypłacenia zaliczki w wskazanym terminie.

 4. Wpłacona przez Ciebie zaliczka zostaje przechowana na specjalnym rachunku którego właścicielem jest działająca na rynku turystycznym od 2016 roku 4A sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach gwarantująca wykonanie przelewu w wyznaczonym terminie lub zwrot wpłaconych środków

 5. Usługa jest płatna i w momencie jej uruchomienia zostanie naliczona bezzwrotna prowizja w wysokości 10% kwoty zadeklarowanej do przechowania.

 

Informacja dla właściciela obiektu:

 1. Wpłacona przez klienta zaliczka jest Twoją własnością i jej wypłata może zostać wstrzymana jedynie w przypadku nie przyjęcia Płatnika do obiektu

 2. Jakiekolwiek zmiany ustalone pomiędzy stronami np. terminu, ilości osób lub rezygnacja klienta z rezerwacji nie spowoduje wstrzymania wykonania przelewu na Twój rachunek. To Ty otrzymasz wpłacone środki i rozliczysz się z swoim klientem

 3. Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z chęcią skorzystania przez klienta z usługi Pewny Nocleg

 4. Nie musisz wykonywać, żadnych dodatkowych czynności w związku z uruchomieniem usługi Pewny Nocleg, środki znajdą się na Twoim rachunku w wskazanym terminie

 5. Zastanów się, czy odmawiając klientowi możliwości skorzystania z usługi Pewny Nocleg nie obniżysz wiarygodności swojej i oferowanej przez Ciebie usługi.

Formularz

Dane Wynajmującego Obiekt

Dane Zamawiającego

Regulamin usługi Pewny Nocleg.

 

 1. Definicje

  1. Pewny Nocleg to usługa oferowana przez 4A spółkę z o.o. z siedzibą w Katowicach za pośrednictwem serwisu wakacyjnyPlan.pl polegającą na przechowaniu na rachunku spółki ustalonej przez strony zaliczki i wypłacenie jej w ustalonym przez nich terminie

  2. Oferent – osoba fizyczna lub prawna oferująca usługę noclegową

  3. Klient - osoba fizyczna lub prawna najmująca nocleg

  4. Procedura wyjaśniająca – opisany w poniższym regulaminie proces postępowania

 2. Opis usługi

  1. Klient znajduje interesującą go usługę noclegową na terenie Polski za pośrednictwem dowolnego medium i ustala z Oferentem warunki najmu.

  2. Klient proponuje Oferentowi, a ten wyraża zgodę, przez co akceptuje warunki niniejszego regulaminu dotyczące przechowania ustalonej zaliczki z wykorzystaniem usługi Pewny Nocleg

  3. Strony ustalają termin przekazania zaliczki najwcześniej na następny dzień po zakwaterowaniu się klienta w obiekcie Oferenta

  4. Klient wypełnia wszystkie obowiązkowe pola formularza znajdującego się na stronie wakacyjnyplan.pl/pewny-nocleg i akceptując niniejszy regulamin dokonuje płatności za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej serwisu Przelewy24

  5. Oferent otrzymuje środki w ustalonym przez strony terminie, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy, to w najbliższym dniu roboczym po ustalonej dacie.

  6. Jeżeli Klient nie zostanie przyjęty przez Oferenta, środki wracają do Klienta zgodnie z punktem V.4

 3. Obowiązki klienta

  1. Uzyskanie akceptacji Oferenta na skorzystanie z usługi Pewny Nocleg, a w sytuacjach spornych ją udokumentować

  2. Poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza

  3. Dokonać płatności

  4. Zgłosić ewentualny problem z zakwaterowaniem uruchamiając procedurę wyjaśniającą przynajmniej 12h przed ustaloną datą płatności.

 4. Obowiązki i zakres odpowiedzialności świadczącego usługę Pewny Nocleg

  1. Poinformować Oferenta drogą mailową o przechowanej dla niego zaliczce w trybie natychmiastowym, a w przypadku problemów technicznych najpóźniej do 24h po jej wpłaceniu przez klienta

  2. Zapewnić bezpieczeństwo przekazanym środkom tak by nie mogły zostać wykorzystane na cele inne jak przekazanie ich Oferentowi lub zwrot Klientowi

  3. Wszczęcie procedury wyjaśniającej w czasie 12h od momentu zgłoszenia jej przez Klienta

  4. Wykonanie przelewu środków na konto Oferenta w wyznaczonym terminie lub najbliższym dniu roboczym po ustalonej dacie

  5. Odpowiedzialność materialna za powierzone do przechowania środki do 100% ich wartości

  6. Świadczący usługę nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. Ustalenia warunków najmu pomiędzy stronami

   2. Skutki błędnego wypełnienia formularza usługi

   3. Skutki nieuzasadnionego uruchomienia procedury wyjaśniającej przez Klienta

   4. Wszelkie szkody materialne, moralne i społeczne związane z jakością świadczonych usług noclegowych i ich zgodności z przedstawioną ofertą

   5. Szkody powstałe z winy Klienta w czasie korzystania z najętego lokalu i oddanego do jego dyspozycji sprzętu.

   6. niezgodne z regulaminem uruchomienie procedury wyjaśniającej.

 5. Procedura wyjaśniająca

  1. Procedurę wyjaśniającą można uruchomić jedynie poprzez naciśnięcie przycisku „Brak dostępu do obiektu. Zgłoś problem”, znajdującego się na stronie https:www.wakacyjnyplan.pl/pewny_nocleg i wysłanie wypełnionego formularza.

  2. Klient może uruchomić procedurę wyjaśnioną jedynie w przypadku gdy w ustalonym terminie zakwaterowania:

   1. Pod adresem wskazanym przez Oferenta brak jest obiektu noclegowego

   2. Pod adresem wskazanym przez Oferenta znajduje się obiekt noclegowy osoby trzeciej

   3. Obiekt noclegowy wskazany przez Oferenta jest zamknięty i klient nie ma możliwości skontaktowania się z Oferentem lub wskazanym przez niego dysponentem

   4. Klient spotyka się z odmową zakwaterowania przez Oferenta lub wskazanego przez niego dysponenta w uzgodnionym terminie

  3. Uruchomienie procedury wyjaśniającej powoduje wstrzymanie wypłaty wskazanych środków na rachunek bankowy Oferenta

  4. Świadczący usługę Pewny Nocleg w trzech kolejnych dniach podejmie próbę skontaktowania się z Oferentem drogą mailową i telefoniczną w celu wyjaśnienia problemu korzystając z danych zawartych w formularzu uruchamiającym usługę

  5. W przypadku braku kontaktu z Oferentem wpłacona zaliczka zostaje zwrócona na rachunek wskazany przez Klienta do 5 dni roboczych od uruchomienia procedury

  6. W każdym innym przypadku następuje indywidualne rozeznania problemu. Jeżeli procedura wyjaśniająca zostanie uruchomiona zgodnie z punktem V.2 nastąpi zwrot zaliczki na rachunek Klienta, w przeciwnym przypadku wpłata trafi na rachunek Oferenta

 6. Odwołanie rezerwacji lub zmiana terminu

  1. W przypadku chęci rezygnacji przez Klienta z umowy może on przyspieszyć termin wykonania płatności na rachunek Oferenta, a jakiekolwiek rozliczenia odbywają się pomiędzy stronami.

  2. W przypadku ustalenia zmiany terminu najmu pomiędzy stronami istnieje wyłącznie możliwość przyspieszenia wykonania płatności na rachunek Oferenta

 7. Opłaty i prowizje

  1. Opłata za skorzystanie z usługi Pewny Nocleg wynosi 10% składanej do przechowania kwoty i zostaje naliczona w czasie wykonania płatności.

  2. Opłatę ponosi Klient i nie podlega ona zwrotowi

  3. Klientowi przysługuje prawo jednorazowej zmiany terminu płatności, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

  4. Druga i każda kolejna zmiana terminu płatności podlega opłacie w wysokości 50 zł

 8. Polityka prywatności

  1. Wszystkie informacje gromadzone przez świadczącego usługę Pewny Nocleg potrzebne do jej realizacji bedą usuwane z bazy serwisu w terminie 14 dni po wykonaniu płatności

  2. Polityka prywatności serwisu wakacyjnyPlan.pl jest dostępna pod adresem https://www.wakacyjnyplan.pl/uploaded/obowiazek_informacyjny.pdf

 9. Reklamacje

  1. Każda ze stron ma prawo złożenia reklamacji w terminie do 14 dni po wykonaniu płatności na rachunek Klienta lub Oferenta.

  2. Reklamacje składamy w formie pisemnej, powinna zawierać dane Klienta i Oferenta, opis zażalenia wraz z uzasadnieniem i ewentualnym załącznikiem przesyłając na adres kontakt@wakacyjnyplan.pl

  3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane

  4. Sprawy sporne, po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego, mogą być rozpatrywane przed sądem w Katowicach, właściwym dla siedziby spółki 4A sp. z o.o.

Najpopularniejsze oferty

Domki Pod Skarpą 27

Zator

Brzozowy Zakątek domki

Wilkasy

Bałtyckie Zacisze Kopalino

Kopalino

Domki Pod Skarpą 27

Zator

Brzozowy Zakątek domki

Wilkasy

Bałtyckie Zacisze Kopalino

Kopalino

schowek

Nie wskazano żadnych obiektów

Wyślij oferty